Synchronized Landing Oystercatchers – Kaka Point, Catlins Region, South Otago, New Zealand.